De gevolgen van de klimaatverandering in het district Minden-Lübbecke zijn de laatste jaren steeds duidelijker geworden. Daarom maakt het district Minden-Lübbecke deel uit van het regio-overschrijdende klimaatadaptatieproject “Evolving Regions”. In de door het Instituut voor Ruimtelijke Ordening van de Technische Universiteit van Dortmund opgestelde klimaatimpactanalyse worden de klimaatsignalen hitte, droogte, hevige regenval en overstromingen van rivieren onderzocht – in elk gebied zijn de gevolgen van de klimaatverandering in het district Minden-Lübbecke nu al merkbaar. Droogte zet bomen in het district onder druk, waardoor ze vatbaarder worden voor plagen https://cms.evolvingregions.com/content/klimafolgenanpassung-duerrestress-bei-kreisbaeumen/. De heidevelden zijn ook getroffen door de ernstige droogte van de laatste jaren. Tegelijk vormt droogte een enorme uitdaging voor de landbouw in het graafschap. De laatste jaren hebben hevige regenval de rioleringssystemen overbelast en tot aardverschuivingen en overstromingen geleid. Hittegolven in de zomer leiden tot een ongunstige thermische situatie, vooral in gebieden met een hoge graad van afdichting. Er ontstaan stedelijke hitte-eilanden.

In maart 2021 zal het district Minden-Lübbecke nu beginnen met de democyclus in het kader van het project “Evolving Regions”. De democyclus dient om de workshops voor de ontwikkeling van maatregelen te testen. Tegelijkertijd zullen door de TU Dortmund, die het project coördineert, voorbereidende gesprekken worden gevoerd met gespecialiseerde actoren in het district. Ook zullen de resultaten van de klimaatimpactanalyse voor het graafschap worden gepresenteerd. Op basis van de klimaatimpactanalyse kunnen uitspraken worden gedaan over de klimaateffecten in het district op kleinschalig niveau. De hoofdcyclus volgt in de zomer van 2021. Vervolgens zullen zes workshops worden gehouden in elk van de drie thematische gebieden om concrete maatregelen te ontwikkelen voor de aanpassing aan de klimaatverandering in het district Minden-Lübbecke.

Regio-specifieke onderwerpen worden behandeld

De thematische gebieden in het project moeten de regionale kenmerken van het district Minden-Lübbecke weerspiegelen. Ze zijn ontwikkeld in overleg met gemeentelijke belanghebbenden op het gebied van klimaatbescherming en stadsplanning, belanghebbenden uit de bosbouw en landbouw, en leden van het districtsbestuur in december 2020. De thematische gebieden voor het project zijn “Land- en bosbouw”, “Klimaatbestendige stads- en dorpsplanning” en “Klimaatgevoelige soorten en habitats”.

Netwerken is een topprioriteit

Naast de in het kader van het project van de TU Dortmund geplande werkplaatsen is er een bijzonderheid in het district Minden-Lübbecke. In het najaar van 2019 werd door de regionale bestuurder een rondetafelconferentie over de gevolgen van de droge jaren 2018 en 2019 in het leven geroepen om ideeën uit te wisselen, de paden tussen belanghebbenden te verkorten en het publiek erbij te betrekken. De rondetafel “Klimaateffecten” is nu uitgebreid in het kader van het Evolving Regions-project en opgericht als een werkgroep van de lokale ER-projectpartners. Dit betekent dat bestaande structuren in de wijk kunnen worden voortgezet. De werkgroep moet regelmatig bijeenkomen, zodat alle deskundigen op de betrokken gebieden regelmatig op de hoogte zijn van de stand van het project. In de eerste vergadering van de werkgroep werden de bovengenoemde onderwerpen samen uitgewerkt en besproken.

Afbeelding: district Minden-Lübbecke