Evolving services

Denken geïntegreerd klimaatadaptatie holistisch? Van klimaatimpactanalyses tot consulting en communicatie tot mogelijke financieringsmogelijkheden, onze partners bestrijken alle gebieden die hiervoor nodig zijn.

onze deskundigheid

Samen met het Duitse Instituut voor Stedelijke Studies ondersteunt het Social Research Centre van de TU Dortmund regio’s en regionale actoren in het proces van een volledige klimaatadaptatiecyclus. Op basis van regiospecifieke analyses zullen de klimaatadaptatiedialogen de actoren in de regio’s in staat stellen strategieën en doelstellingen op maat te ontwikkelen, evenals maatregelen voor klimaatadaptatie. De dialogen houden rekening met regionale specificaties, zijn gebaseerd op scenario’s, worden gestuurd door een visie en streven ernaar de relevante actoren in de betreffende regio te betrekken bij het proces van klimaatadaptatie. Interactieve en activerende methoden zorgen voor een hoge mate van participatie. De klimaatadaptatiedialogen volgen de methodologie van Integrated Roadmapping, die de actoren door het proces leidt op basis van een bepaalde opeenvolging van processtappen. Aan het einde van het dialoogproces bevat de desbetreffende routekaart een samenhangend planningsdocument waarin rekening wordt gehouden met alle eerder ontwikkelde inhoud.

Contactpersoon

Projectleider Evoluerende Regio's en Wetenschappers bij de SFS
IRD
Expertise van IRPUD   De belangrijkste expertise van het IRPUD ligt op het gebied van klimaatadaptatie in het kader van ruimtelijke ordening. Daartoe laat IRPUD een groot aantal publicaties en praktijkgerichte projecten uitvoeren. Een focus in deze context is het opstellen en interpreteren van klimaatimpactanalyses op verschillende ruimtelijke niveaus (lokaal, gemeentelijk, regionaal) met een breed scala aan specialistische accenten. Wat zijn klimaatimpactanalyses?   Klimaatimpactanalyses onderzoeken het effect van verschillende klimaatsignalen (bijvoorbeeld hitte of zware regen) op concrete ruimtelijke omstandigheden of gevoeligheden van het gebied (bijvoorbeeld inwoners of infrastructuur). Een centraal doel van klimaatimpactanalyses is dus het prioriteren van de identificatie van ruimtelijke aandachtsgebieden voor klimaatadaptatie. In de analyses moet de ideale benadering van parallelle modellering worden gekozen, waarin, naast de huidige expressie van de klimaatsignalen en de gevoeligheden, de mogelijke toekomstige uitdrukkingen worden gemodelleerd met een gedefinieerde temporele horizon. Klimaatimpactanalyses in het kader van evoluerende regio’s   In het kader van evoluerende regio’s produceert het IRPUD regionale klimaateffectanalyses voor de zeven deelnemende provincies in NRW. Het doel is om de (lokale) klimaateffecten op verschillende niveaus van gevoeligheid voor de klimaatsignalen hitte, droogte, zware regenval en rivieroverstromingen aan te tonen en zo de basis te leggen voor besluitvorming over concrete maatregelen en aanpassingsmaatregelen. Bovendien identificeren de analyses (abstracte) kernpunten van actie op het niveau van de cirkels. Het uitgangspunt van de klimaatimpact in het kader van het project zijn de overdraagbaarheid en verdere ontwikkeling van de methodologische aanpak, de intra- en intergemeentelijke vergelijkbaarheid van de resultaten en de concrete ondersteuning van de cirkels in het kader van de roadmapprocessen.

Contactpersoon

Dipl.-Ing.
B.sc.
Een specifieke en wetenschappelijke analyse van regionale specifieke kenmerken en actoren is essentieel voor de uitvoering van regionale dialoogprocessen. Documentanalyse, de evaluatie van kwantitatieve en kwalitatieve regionale gegevens spelen hierbij een belangrijke rol, evenals de identificatie van belangrijke actoren en potentiële geïnterviewden. Inzichten uit interviews met regionale experts worden meegenomen in de analyses. De wetenschappers van het Social Research Centre en het German Institute for Urban Studies brengen ervaring en creatieve, innovatieve methodologische benaderingen samen in hun stakeholder- en regionale analyses.

Contactpersoon

Wetenschapper/coördinator regionale processen in evoluerende regio's
BEW
Om de invoering van de routekaartmethode als standaardprocedure in NRW te bevorderen en minimumnormen te waarborgen voor alle stappen van toekomstige regionale aanpassingsprocessen in NRW, ontwikkelt het BEW een opleidingsprogramma in het kader van evoluerende regio’s. In vijf trainingen leren de deelnemers de nodige vaardigheden voor de implementatie van regionale aanpassingsprocessen volgens de roadmapmethode. De doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen uit instellingen uit de particuliere sector, zoals plannings- of ingenieursbureaus, managementconsultants of communicatiebureaus. De ontwikkeling van een onafhankelijke consultantmarkt voor regionale klimaatadaptatie draagt aldus bij aan de bestendiging en verspreiding van de routekaartmethode.

Contactpersoon

Afdelingshoofd
ZDF Digital begeleidt de installatie van de communicatie-infrastructuur in evoluerende regio’s, introduceert methoden zoals storytelling en technische functies, met name de “RizeCut-app”, en stelt de partnerregio’s en partnerinstellingen in staat om professioneel te communiceren, wat ook na het einde van de projectperiode zal worden voortgezet. De strategische levering van de website en de oprichting van een Twitter-kanaalom de term klimaatadaptatie vast te stellen in het publieke discours maken net zo goed deel uit van het dienstenpakket van ZDF Digital als de voorbereiding en implementatie van workshops om het public relations-werk in evoluerende regio’s professioneel op te bouwen.
Het doel van de leerworkshops is om de volledige klimaatadaptatiecyclus van de routekaartmethode door te geven aan geïnteresseerde belanghebbenden. De leerworkshops worden uitgevoerd door het Duitse Instituut voor Stedelijke Studies en voortbouwend op de regionale processen in evoluerende regio’s en houden rekening met de ervaringen en leerprocessen die het project tijdens de implementatiefase in de deelnemende regio’s mocht opdoen.
sfs
Om de ontwikkeling van een gestandaardiseerd proces voor aanpassing aan de klimaatverandering in NRW duurzaam te bevorderen, initieert en begeleidt het Social Research Centre van de TU Dortmund een regelmatige uitwisseling van kennis tussen de partnerinstellingen en partnerregio’s van de Evolving Region Association en met andere actoren op het gebied van klimaatadaptatie. De Praktijkgemeenschap brengt deskundigen en praktijkmensen van lokale overheden en andere belanghebbenden samen en bundelt hun expertise. Daarnaast fungeert de Praktijkgemeenschap als platform voor samenwerking met gespecialiseerde instellingen op staats- en federaal niveau en biedt zij directe uitwisselingsmogelijkheden met regionale en lokale actoren. Regelmatige vergaderingen wisselen van gedachten over de activiteiten in het kader van de regionale processen en over hun vermogen om verbinding te maken met activiteiten op staats- en federaal niveau.

Contactpersoon

Wetenschapper/coördinator regionale processen in evoluerende regio's
Het doel van het project is het evalueren van de ontwikkeling van regionale capaciteit voor aanpassing aan de klimaatverandering. In het kader van elke projectcyclus is het een goede gewoonte om de impact van het project en de resultaten ervan kwantitatief te onderzoeken en de methodologieën kritisch in vraag te stellen om de mogelijkheden voor verbetering voor verdere verwerking te identificeren. Als gerenommeerd economisch onderzoeks- en adviesbureau kan Prognos AG terugkijken op een schat aan ervaring, zowel op het gebied van methodologische evaluatie als vanuit het technische perspectief van klimaatadaptatie. Voor het toezicht in de projectontwikkelingsregio’s zijn bottom-up- en top-downelementen met elkaar verbonden: enerzijds worden de projectresultaten onderzocht op basis van de doelstellingen en strategieën van de regio’s en anderzijds worden de concrete impact van de afzonderlijke maatregelen en hun bijdrage aan de algemene strategieën onderzocht. Deze structuur van parallelle actie staat centraal bij de langetermijnuitvoering van het idee van klimaatadaptatie op regionaal niveau. Een andere focus van de monitoring zal liggen op de evaluatie van de vorming van lokaal bewustzijn en de overgang van maatregelen en beginselen van klimaatadaptatie naar dagelijkse administratieve maatregelen. Daartoe worden de effecten van de communicatiemaatregelen en publicatieactiviteiten die in het project worden uitgevoerd, onderzocht en geëvalueerd.

Contactpersoon

Belangrijkste "Milieu-economie en klimaatverandering"
Adviseur "Milieueconomie en Klimaatverandering"
Naast de zeven regio’s uit NRW, de Gemeente Zwartewaterlanden de Gemeente Kampen zijn twee Nederlandse gemeenten die de regio West-Overijssel vertegenwoordigen, ook partnerregio’s in het project Evolving Regions. Het doel is om proceselementen van de Nederlandse klimaatadaptatiepraktijk te integreren in de regionale processen van Evolving Regions, alsmede om proceselementen van Evolving Regions te integreren in de Nederlandse processtappen. De Universiteit Twente brengt deze aanpak in de praktijk en is de wetenschappelijke schakel tussen klimaatadaptatie in de Evoluerende Regio’s en Nederland.

Contactpersoon

Assistant Professor
Het project Evoluerende Regio’s wordt gefinancierd door het LIFE-programma van de Europese Unie en het ministerie van Milieu, Landbouw, Natuur en Consumentenbescherming van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (MULNV). Door nauwe uitwisselingen met de financiers worden de activiteiten van DE ER-projecten op NRW-, nationaal en EU-niveau geplaatst in het kader van de huidige discussies en activiteiten op het gebied van klimaatimpactadaptatie. Het LIFE-programma (L’Instrument Financier pour l’Environnement) is het enige EU-financieringsprogramma dat alleen financiële steun verleent aan milieubescherming. Sinds 1992 wordt het LIFE-programma gebruikt om de biodiversiteit en milieu- en klimaatbeschermingsmaatregelen van de Europese Unie te bevorderen. Het LIFE-programma ondersteunt ook projecten ter bevordering en vaststelling van strategieën voor aanpassing aan de klimaateffecten, zoals evoluerende regio’s. Meer informatie over het LIFE financieringsprogramma vindt u HIER. De staat Noordrijn-Westfalen financiert het project Evoluerende Regio’s en ondersteunt naast overkoepelende projecten voor klimaatimpact adaptatie vele lokale en gemeentelijke klimaatadaptatiemaatregelen. Sinds 2015 heeft NRW een eigen klimaatadaptatiestrategie, die deel uitmaakt van een uitgebreid klimaatbeschermingsplan. Meer informatie is te vinden op de pagina’s van het Ministerie van Milieu.
LIFE Programma van het EU:
meer leren
Ministerie van Milieu, Landbouw, Natuurbehoud en Consumentenbescherming van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen:
meer leren

Contactpersoon

Projektleiter Evolving Regions und Wissenschaftler an der SFS