Evolving Regions project eindigt met een routekaart voor de toekomst.

Inzicht in de klimaatimpactanalyse - kruising van het klimaatsignaal warmte met de gevoeligheid van de inwoners van het district Soest. Verschillende scenario's voor klimaatverandering kunnen in de toekomst in kaart worden gebracht. (IRPUD 2021)
Inzicht in de klimaatimpactanalyse – kruising van het klimaatsignaal warmte met de gevoeligheid van de inwoners van het district Soest. Verschillende scenario’s voor klimaatverandering kunnen in de toekomst in kaart worden gebracht. (IRPUD 2021)

District Soest – Eind oktober vond de laatste gezamenlijke workshop voor de deelnemers aan het project plaats, waar de laatste hand werd gelegd aan de maatregelen voor een klimaatbestendige Kreis Soest. De routekaart is nu klaar en zal in februari aan de districtspolitici worden voorgelegd. Het district zal er dan over kunnen beschikken als routekaart om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst.

“Het is nu tijd om te handelen! Het is niet langer voldoende om de oorzaken te bestrijden, ook de symptomen moeten worden behandeld. We hebben een tweede pijler van het klimaatbeleid nodig: aanpassing aan de klimaatverandering. Ik ben dan ook erg blij dat steeds meer gemeenten zich intensief met deze kwestie bezighouden.” verwelkomt districtsbestuurder mevrouw Eva Irrgang bij de routekaart voor klimaatadaptatie – de Roadmap Evolving Regions – voor het district.

Na anderhalf jaar intensief werk met bijna 40 verschillende actoren en vertegenwoordigers van verenigingen, bedrijven, overheden en de wetenschap zijn nieuwe uitdagingen en eisen in verband met de klimaatverandering voor verschillende sectoren en actiegebieden geïdentificeerd en zijn geschikte benaderingen voor aanpassing ontwikkeld.
Er werden maatregelen ter aanpassing aan de klimaatverandering vastgesteld en concrete doelstellingen en strategieën met werkopdrachten ontwikkeld, onderverdeeld in de drie belangrijkste actiegebieden: bebouwde gebieden, onbebouwde gebieden en toerisme. Met de voorliggende routekaart moeten de actoren het thema klimaatadaptatie in hun (dagelijkse) handelen integreren en duurzaam verankeren.

Concrete maatregelen ter bescherming tegen overstromingen, ter voorkoming van hevige regenval en ter ontzegging van de dichting maken daar evenzeer deel van uit als bewustmaking van de bevolking en voorlichting van de jongste kinderen over de gevolgen van de klimaatverandering in het kader van de milieueducatie De maatregelen kregen inhoud met verschillende verantwoordelijkheden en deelnemingen, maar ook vereisten inzake middelen en financieringsmogelijkheden.

Met de huidige klimaatimpactanalyse, die is opgesteld door het Instituut voor Ruimtelijke Ordening in Dortmund, kunnen de lokale en districtsbrede klimaatimpacts worden getoond voor de klimaatinvloeden hitte, hevige regenval, droogte en overstromingen en kunnen deze worden doorsneden met ruimtelijke omstandigheden zoals woonbevolking, gebouwen of sociale/technische infrastructuren. Dit kaartmateriaal toont de impact van de klimaatverandering op het hele district en dient als basis voor beslissingen over concrete actie- en aanpassingsmaatregelen.
“De kaarten zullen ter beschikking worden gesteld van alle steden en gemeenten in het district om de toekomstige planning af te stemmen op de klimatologische omstandigheden en om voorbereid te zijn op zware regenval of langdurige hitte.” Projectmanager Anja Berg zei.

Het project heeft de mensen die betrokken zijn bij de aanpassing aan de klimaatverandering bewuster gemaakt en aldus bijgedragen tot de bewustwording van de noodzaak en de mogelijkheden van aanpassing aan de klimaatverandering. Daarnaast zal Evolving Regions een platform blijven bieden voor begeleide uitwisseling tussen de verschillende actoren.